ة و ت

،ب لاط لا ة سر د م لى إ ة يم ح م لا ة يح ص لا ت ام و لع م لا ه ذ ه ل ق نب ر ابتخ لا ا ت ام د خ د و ز م ه ج و أو ض و ف أ ن نإف ،]CFR 164. ت حرف چهارم در الفبای فارسی ، سومین حرف الفبای عربی و بیست و دومین حرف از حروف الفبای عبری (تاو ת) است

2022-12-07
    الثقة بالنفس و تطوير الذات
  1. ت‍ه‍ران: ب‍ق‍ع‍ه، ۱۳۷۸
  2. This preview shows page 5 - 7 out of 16 pages
  3. ا ت وp )و ق + j آ ˇ (ذ cp ˙و
  4. 10
  5. حوا ،ة آ ة ت ا دا او ت و