امثال و حکم

علی‌اکبر دهخدا کتاب امثال و حکم کتاب امثال و حکم اثر کیست؟. با این که امثال و حکم دهخدا، یکی از مهم ترین کتاب ها در زمینه امثال فارسی و یکی از منابع معتبر در تحقیقات زبان و ادبیات فارسی و پژوهش های مربوط به مثل شناسی تطبیقی است، باز به سان همه آثار قلمی

2023-01-27
    نشاط لحرف ك
  1. org تهیه توسط ناشناس حجم 42
  2. أوّل الغضب جنون وآخره ندم
  3. 98) مجد، امید، پیشین، ص 593
  4. ۲ - امثال و حکم ۲
  5. پایان نامه
  6. حکایات و نوشته هایی خواندنی که ضرب